1- انشای توصیفی : ساده ترین نوع انشا ، انشای توصیفی است .دراین نوع انشا دانش آموز چیزهایی راکه دراطراف خودمی بیند یا می شنود و یابه طریقی از حواس مختلف خود درک می کند وصف و تعریف می نماید.

2- گزارش نویسی

3- انشای نقلی: این نوع انشا در بیان سرگذشت انسان یا حیوان یا چیزی دیگری است .

4- برگرداندن شعربه زبان ساده و نثر امروزی

5- انشای تخیلی: این انشا محصول ذهن و ساخته و پرداخته ای افکاردانش آموزان است درحقیقت وصف و بیان صورت ذهنی است که او برای خودگمان کرده و غالباً اساس خارجی ندارد

6- خلاصه نویسی

7- نامه نویسی

8- خاطره نویسی

9- انشای تحقیقی یا استدلالی :
موضوع این نوع انشا بحث و تحقیق درباره ی مسائل عقلی است از قبیل مسائل تاریخی علمی اجتماعی وادبی و..

10- روزنامه دیواری : یک نوع انشای گروهی«روزنامه دیواری است که برای بروز استعدادهای گوناگون دانش آموزان در نویسندگی فرصت مناسبی است .

چه عواملی نبوغ فکری دانش آموزان را در گفتار و نوشتار تقویت می کند؟

1- خانواده - خانواده اولین و مهمترین بستر تقویت نبوغ فکری دانش آموزان است طرز صحبت نوع تغذیه سلامت جسمانی و روانی و آرامش خاطر خودداری از سختیهای فشار در خانه تشویق و تنبیه نامناسب ، همه در رفتار دانش اموزان اثر می گذارد.

2- مدرسه- دانش آموزان در مدرسه احساس آزادی بیشتری برای بیان افکار و عقایدمی کنند به وظایف خود آشنامی شوند و در این کانون باصفا تجربه به کسب می کنند،با دوستان خود ارتباط برقرارمی کنند و برخورد احترام آمیز،مدیر و معلم و..در نوع رفتار آنها تأثیر می گذارد.

3- معلم - معلم باید با ایجاد شرایط مناسب و محیط مساعد برای توسعه قوه ی کلام وپرورش مهارت نوشتاری شما بکوشد.در درجه ی اول خود ناطقی توانا باشد،درست و شیرین سخن بگوید و بنگارد و آنچه را که می گوید عمل کند.

4- اجتماع - جامعه وظیفه داردکه از طریق تماس دانش آموزان با کتابهای گوناگون علمی و ادبی شعله های علم را در وجودشان فروزان کند تا با فرهنگشان آشنا شوند.

5- کتاب

6- جمع آوری اطلاعات

7- خوددانش آموز

8- نقش تصاویردرنبوغ گفتارونوشتار

در آموزش نوین انشا دیدن و برداشت تصاویرنقش ارزشمندی درخلاقیت ذهن دانش آموزان درمهارت کلامی و نوشتاری دارد . دانش بامشاهده ی دقیق تصاویرمی توانند احساسات درونی خود را در قالب کلمات زیبا و دلنشین بیان کنند.این تصاویر یا قابل لمس و دیدن هستند مثل باغ، کوه، جنگل، ...یا تصاویری که درکتاب گنجانده شده است و آنها تجسمی از این تصاویر در ذهن خود دارند.

درپایان بایدبگویم که انشادرسی است که با نبوغ و خلاقیت سرو کاردارد و به تمام دروس دانش آموزان مربوط می شود و نباید از کنار آن به آسانی عبور کرد.انشا خلاقیت مهارتی است و نقس معلم درشکوفایی خلاقیت دانش آموزان بسیار ارزشمنداست .