انشای تشریحی یا توضیحی نوعی نگارش است که در آن پیرامون موضوع توضیح بیشتر داده می شود . برای مثال از مامی خواهند در باره کوه دماوند انشایی بنویسم . درحقیقت از ما خواسته اند در باره ی کوه دماوند توضیح بدهیم تا ذهن خواننده کاملاً روشن شود .

اغلب برای این کار داشتن اطلاعات ضروری است . قبل از هر چیز باید به مطالعه و تحقیق پرداخت . بدون داشتن آگاهی نمی توان چیزی نوشت . از ذهن خالی مطلبی بیرون نمی تراود . باید ذهن خود را پربار کنیم . با مشاهده – مطالعه و اندیشیدن

گاهی به مشاهده و تحقیق وبررسی نیاز نداریم و فقط با کمک اندیشه می توانیم این کار را انجام دهیم . برای مثال اگر از ما بخواهند هدف خود را از تحصیل توضیح دهیم تنها از راه اندیشیدن می تواند به این کار بپردازیم .