امروز چادری های بو گندو و مردان حزب الشیطانی شان بعد از نماز جمعه تظاهراتی را بر علیه زنان آزاده و متجدد برگزار کردند و هر شکر اضافه ای هم که خواستند خوردند و با فریاد مرگ بر بدحجاب و بی حجاب مافوق و ماتحتشان را هم دریدند . در اینجا لازم میدانم به این خواهران صیغه ای که در دریدگی روی خانوم رئیس های شهرنوی سابق را سفید کرده اند بگویم شعار مرگ بر بد حجابتان را با شعار مرگ بر چادری جواب خواهم داد و با تمام وجود از خواهران و مادران روشنفکر و مدرنم دفاع خواهم کرد و شما چادری های بوگندو و اربانتان هم هیچ غلطی نمیتوانید بکنید و بترسید از آن روزی که اکثریت ملت ایران به این اعتقاد برسند که تنها راه رهایی از این دیکتاتوری و تحجر حاکم بر ایران انداختن شما زباله ها به سطلهای آشغال است ( چه بصورت فیزیکی و چه بصورت ایدئولوژیک ) . بدانید آمریکا و فرانسه و انگلیس و اسپانیا و... هم بعد از جنگهای داخلی به کشورهای مدرن و توسعه یافته تبدیل شدند پس بترسید از سرنوشتتان .