۱- مکان ثابتی برای مطالعه در نظر بگیرید.

2- برای مطالعه بنشینید و به صورت درازکش مطالعه نکنید.

3- در یک ساعت معین مطالعه کنید.

4- پس از صرف غذای سنگین مطالعه نکنید وبین این دو کار فاصله بیندازید.

5- به محض ورود به مکان مطالعه فقط مطالعه کنید و وسواس به خرج ندهید.

6- به طور هفتگی برای مطالعه برنامه داشته باشید.

7- ضمن مطالعه یادداشت برداری کنید.

8- به اندازه کافی وقت صرف مطالعه کنید.

9- درسهایی که قرار است معلم به شما درس دهد به صورت اجمالی مطالعه کنید.

10- برای مطالعه از روش بررسی زمینه یابی استفاده کنید.

11- مطالب را پیش خود تکرار کنید.

12- هنگام مطالعه زیر کلمات مهم خط بکشید.

14- صفحات درس را پیش خود مجسم کنید.

15- از طوطی وار از بر کردن اجتناب کنید.

16- اگر در یادگیری مطالب درسی مشکل دارید علت را پیدا کرده و انرا رفع کنید.