بابا ! این نیروگاه هسته ای بوشهر چه هیزم تری به شما فروخته که هی این میله های سوخت هسته ای رو میزارید توش هی درمی آرید ، هی میزارید توش باز درمی آرید ؟ به اون خدایی که نمی پرستید راکتور نیروگاه بوشهر اورگاسم شد ! حتما باید جیغ بزنه سرتون تا دست از سرش بردارید ؟ آخه شما ها چرا اینقدر بی جنبه اید ، حالا اون مادر مرده اومد یه حالی به شما بده تا از توی کف دربیایید شماها باید سو استفاده بکنید ؟ آخه این رسمشه ؟ همین کارا رو میکنید که هیچ نیروگاه هسته ای بهتون پا نمیده دیگه !

خلاصه از ما گفتن بود ، اگه فردا راکتورش خراب شد و کار به کلانتری و پزشک قانونی و سازمان انرژی اتمی کشید خودتونو به موش مردگی نزنیدا که کار ما نبود ! خودش پا داد ! میگفت فتیشه ! عاشقه فاکینگ سکسه ! ... و از این حرفا . دادسرا و دادگاه این چیزا حالیش نیستا ، مجبورتون میکنن تا قرون آخر دیه رو بهش بدید . چیز فهم شدید یا باز میخواید با میله های سوخت هسته ای تلمبه بزنید !