از شیخ احمد جنتی بپرسیدند ; که راز طول عمرش چیست ؟
شیخ احمد خنده ای کرد و بگفتا : داشتن علم فراوان !
بدو گفتند ; ای شیخنا ! علم فراوان ، چه دخلی به راز طول عمر دارد ؟
شیخ احمد در حالیکه عبایش را مرتب می کرد ، بگفتا : راز طول عمر در دو چیز است ; اول ظلم بسیار و دوم علم فراوان ، که خدا را شکر دومی نصیب من گشته است !