مهمترین معجزه عمه عطار (ائمه اطهار) این بوده است که آنها حتی میتوانسته اند از درون زندان، زنانشان را که در بیرون زندان و در منازلشان بوده اند را حامله بکنند!