روزی ابولاشی خدمت امام نقی رسید و از ایشان پرسید: یبن رسو لولا ! جهان های موازی یعنی چه ؟

امام نقی در حالیکه تبسمی بر لب داشتند خطاب به ابولاشی فرمودند: ای شیطون اینو از کجا پیدا کردی ؟

ابولاشی گفت: در اینترنت یافتم یبن رسو لولا ! ولی نتوانستم معنا و مفهومش را درک کنم.

در این هنگام امام نقی قبایشان را بالا زدند و آلت مبارکشان را از تنبانشان درآوردند و در حالیکه آنرا تاب میدادند خطاب به ابولاشی فرمودند: ای ابولاشی! تو هم اکنون داری آلت مبارک ما را میبینی و همزمان هم، زنت که در خانه است دارد آن را در فرجش احساس میکند ! این یعنی جهان های موازی !

ابولاشی بعد از فهمیدن جواب این معمای علمی و فلسفی سر به بیابان گذارد و به مدت 40 شبانه روز لب به غذا نزد و وقتی به خانه بازگذشت دید که خداوند به پاس این 40 روز عبادت، زنش را باردار کرده و فرزندی به آنها عطا فرموده است. ( این است پاداش صالحان و مصلحان )