باز هم جشن مهرگان آمد

خار در چشم دشمنان آمد

یادگار هزاره تاریخ

همچو نوری ز آسمان آمد

همره جشن باستانی ما

‍پیک شادی ترانه خوان آمد

از دماوند و از دل البرز

خوش نسیمی ز مهرگان آمد

تا پیام آورد ز بگزشته

مهرگان وه چه مهربان آمد

آتشی بود در دل دوران

با، دم گرم کاروان آمد

در دل ما بهار روییده

مهرگان تا دراین خزان آمد

جشن مهر و نوید پاییزی

با سرود فرشتگان آمد

اینهمه جلوه های رنگارنگ

بهر مژده ز مهرگان آمد

بشنو از عاشقان چکامه مهر

عشق ایران چه پرتوان آمد

بار دیگر سپاس ایزد را

باز هم جشن مهرگان آمد

( فرحناز عطایی )