گوزیدن ائمه مانند بوی خوش مشک است ابو جعفر گفت برای امام 10 علامت وجود دارد متولد شدن در حالیکه پاک و ختنه شده است راحت بدنیا میاید با شهادتین شروع به حرف زدن میکند دچار جنابت نمیشودچشمهایش میخوابد اما قلبش نمیخوابد خمیازه نمیکشد همانگونه که چشمهایش از جلومیبیند از پشت هم میبیند و گوز و نجاسات او مانند بوی خوش مشک است. کافی جلد1 صفحه 319 کتاب الحجه باب موالید الائمه
شاش ائمه و نجاسات او باعث دخول به بهشت میشود در شاش و نجاسات ائمه پلیدی ، بوی بد و الودگی نیست بلکه مانند مشک بسیارخوشبو است و هر کس شاش و نجاسات آنها را بخورد خداوند اتش را بر او حرام میکند و موجب داخل شدن به بهشت میشود.(أنوار الولاية آیت الله زین العابدین گلپایگانی ص440) خوردن پنیر در اول هر ماه باعث براورده شدن حاجات می شود .مفاتیح الجنان صفحه 366