تاکنون اکثر روشهای مبارزه با رژیم انجام شده و منتج به نتیجه خاصی هم نشده است و چه بسا باعث واکسینه شدن حکومت اسلامی هم شده است ولیکن یکی از روشهای مبارزه ای که یقینا خیلی موثر خواهد بود معتاد کردن ( به مواد مخدر ) نیروهای سرکوبگر رژیم اعم از اطلاعاتی ها و پاسدارها و بسیجی ها و آخوندها و... میباشد و یک مثال عینی که خود بنده شاهد آن بودم بر میگردد به سال 77 که در آن زمان یک شخصی بنام مهدی چفیه ( چون یک چفیه به دور گردنش میانداخت و یکی را هم به دور کمرش میبست ) و از اعضای فعال بسیج مسجد سر کوچه ما بود و این فرد آسایش افراد محل را مختل کرده بود هیچ کس نمیتوانست در خانه اش مراسم عروسی و تولد مختلط و با رقص و آواز بگیرد چون این مهدی چفیه با دوستانش به مراسم آنها حمله میکردند و جشن را بهم میزدند و هیچ کس هم جلودار آنها نبود همچنین مراسم چهارشنبه سوری با وجود این فرد و باندش تعطیل بود خلاصه اهالی محل را عاصی کرده بود و نیروی انتظامی هم کاری به کارش نداشت تا اینکه دیدیم چند وقتی هست از مهدی چفیه خبری نیست از دوستان موضوع را جویا شدم فهمیدم این سرباز رشید اسلام معتاد شده است !!! آن هم نه به حشیش و تریاک بلکه به حروئین . وقتی کنجکاویم را با بچه محلها درمیان گذاشتم فهمیدم که عده ای از بچه ها در یک طرح حساب شده با وی ( مهدی چفیه ) طرح دوستی ریخته اند و وی را وارد گروه خود کرده اند و بقیه ماجرا .... و بعد از چندی که مهدی چفیه را در خیابان دیدم . مشاهده کردم از آن هیکل درشت و کردن کلفت و زور و بازو چیزی جز هیکلی خمیده و نی قلیان باقی نمانده است ( البته همچنان ریش و پشم باقی بود ) و این فرد دیگرحتی توان راه رفتن و بلند صحبت کردن را نداشت چه برسد به کتک زدن و عربده کشیدن و حمله کردن به خانه و مجالس مردم و بدین صورت مردم محل از دست یک فرد رذل مطیع رهبر خلاص شدند و به نظر من اگر این روش در کل کشور بر علیه تمامی نیروهای سرکوبگر رژیم اجرا شود به نتایج قابل قبولی خواهد رسید و مسیر مبارزه با حکومت اسلامی را هموار خواهد کرد .