مبنای این استانداردها بر این اساس است که معلمان تازه کار چه چیزی را باید بدانند و یا انجام دهند. فرآیند آموزشی معلمان مجرب و کارآمد، نمایشگر درک کامل آنان از نیازهای تحصیلی؛ احساسی و فیزیکی تک تک یادگیرندگان است. به دنبال هر یک از استانداردهای معلم مجرب، به ملاک های عملکردی پیشنهادی اشاره شده است.

انتظار می رود که استانداردها و ملاک های عملکردی به عنوان یک کل مورد توجه قرار گیرد. نه این که به عنوان یک لیست تجویز شده برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده واقع شود. ملاک های عملکردی برای هر استاندارد ماهیتی توصیفی دارند و بر اساس درجه اولویت ذکر نشده اند.

استاندارد 1 : معلم مجرب آموزش را طراحی و برنامه ریزی می کند.

ملاک های عملکردی:

- آموزش را به گونه ای تدوین می کند که دانش آموزان را وادار به استفاده از دانش، مهارت و فرآیند های تفکر کند.

- مهارتها و فرآیندهای تفکر و محتوا را در ماده درسی تلفیق می کند.

- آن دسته از تجارب یادگیری که امکان چالش، تلاش، انگیزش و مشارکت فعال در یادگیری را فراهم می آورد، مورد بهره برداری قرار می دهد.

- موقعیت فیزیکی کلاس را به گونه ای ترتیب می دهد که یاددهی و یادگیری امکان به کارگیری روش های مختلف را فراهم آورد.

- فرآیند ارزیابی مناسب را تدوین می کند و به کار می گیرد.

- منابع مناسب و گوناگونی را از مدرسه و جامعه؛ در جهت خدمت به یادگیری جمع آوری نموده و از آنها استفاده می کند.

- آن دسته از تجارب یادگیری را که دانش آموزان را به سازگاری، چاره جویی؛ چالش انگیزی؛ انعطاف پذیری و خلاقیت تشویق می کند، تدوین و آنها را به کار می گیرد.

- از دانش حاصل از تجارب گذشته برای پیش بینی چالش های آموزشی آینده استفاده می کند.


استاندارد ۲: فضای یادگیری را ایجاد و آن را حفظ می کند.

ملاک های عملکردی: - ارتباط حمایت آمیز با دانش آموزان برقرار کند و آنان را به چالش کشاند.

- به وسیله تعیین انتظارات مناسب در طی فعالیت های گروهی، تعامل کلاسی مثبت ایجاد می کند.

- نسبت به تک تک فراگیران حساسیت مناسب نشان می دهد و به شکلی واقعی پاسخگوی همه دانش آموزان است.

- به منظور ارتقا فرایند کلاسی و شیوه های آموزشی از خود انعطاف پذیری و خلاقیت نشان می دهد.

- جهت ایجاد یک محیط چندرسانه ای غنی مواد و وسایل را به نحو مناسب جای داده و سازماندهی می کند.

- از انواع فنون کلاس داری که احساس مسئولیت و مشارکت همه افراد را ترغیب می کند، استفاده می کند.

- با دیگر همکاران جهت ایجاد یک فضای یادگیری کارآمد در درون مدرسه همکاری می کند.


استاندارد ۳: آموزش را اجرا، اداره می کند.

ملاک های عملکردی: - هدف های جزیی و حدود انتظار مربوط به یادگیری را بیان می کند.

- میان یادگیری و دانش قبلی تجارب و سوابق دانش آموزان و نیز انتظار نقش های آینده شان ارتباط برقرار می کند.

- از مجموعه مهارت ها، مفاهیم، ویژگی ها و یا فرآیندهای تفکر که باید آموخته شود، الگوسازی کرده و آنها را عملاً نشان می دهد.

- موفقیت هایی جهت افزایش معلومات فراگیران درباره تشابهات و تفاوت های فرهنگی ایجاد می کند.

- فراگیران را جهت انعکاس تفکرات خود و دیگران ترغیب، تشویق و تهییج می کند.

- از راهبردهای مناسب طرح سؤال جهت کمک به دانش آموزان برای تفکر و حل مسأله استفاده می کند.

- آزمونی از مباحث اجتماعی مرتبط با محتوای درس برای دانش آموزان ترتیب می دهد.

- از رسانه ها جدید استفاده بهینه می کند.

- از زمان استفاده بهینه می کند.

- برای دانش آموزان موقعیت هایی را جهت انجام تمرین مطالب آموخته شده فراهم می کند.

- آموخته های اشتباه(خطاهای یادگیری) دانش آموزان را شناسایی می کند، راهنمایی های لازم را انجام می د هد و پیشرفت آنان در رسیدن به اهداف معین به طور مستمر بازخورد می دهد.


استاندارد ۴: نتایج یادگیری را سنجیده بیان می کند.

ملاک های عملکردی: - روش های ارزشیابی مناسب را انتخاب می کند و آنها را مورد استفاده قرار می دهد.

- شرایط مناسبی را برای ارزیابی ایجاد می کند که تفاوت های اجتماعی و فرهنگی و فیزیکی را مورد توجه قرارداده باشد.

- عملکرد دانش آموزان را با استفاده از ملاک های تعیین شده ارزیابی می کند.

- موقعیت هایی را برای دانش آموزان جهت ارزیابی ، بهبود و ارتقا عملکردهایشان بر اساس نتایج ارزشیابی فراهم می کند.

- انتظارات، ملاک های ارزشیابی، وضعیت پیشرفت آنان و نقاط قوت و ضعف را به والدین و خود فراگیرنده اعلام می کند.