در کشوری که زشت رویان حاکم هستند مسلم است که طاقت دیدن زیبا رویان را ندارند

مبارزه با بدحجابی


طرح گشت ارشاد

عکس جدید مبارزه با بدحجابی

طرح برخورد با بدحجابی در تهران

عکس جدید مبارزه با بدحجابی

طرح گشت ارشاد

عکس جدید مبارزه با بدحجابیطرح جدید گشت ارشاد

عکس جدید مبارزه با بدحجابی

عکس جدید مبارزه با بدحجابی

عکس جدید مبارزه با بدحجابیطرح جدید برخورد با بدحجابی در تهران

عکس جدید مبارزه با بدحجابی

عکس جدید مبارزه با بدحجابی

عکس جدید مبارزه با بدحجابی

عکس جدید مبارزه با بدحجابی

گشت ارشاد

عکس جدید مبارزه با بدحجابی

عکس جدید مبارزه با بدحجابی

طرح جدید برخورد با بدحجابی در تهران