آقای ابطحی! شما که قیافه تان به شعبان بی مخ شبیه بود، گویا دوست دارید تا رفتارتان هم به وی شبیه شود؟!