خاک بر سر خامنه ای و مزدورانش که از سنگ قبر یک شهید راه آزادی هم میترسند