ای آخوند از برگزاری مراسم ایرانی چهارشنبه سوری عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر !

============================================