شد جمهوری اسلامی به پا
که هم دین دهد هم دنیا به ما
از انقلاب ایران دگر
کاخ ستم گشته زیر و زبر
تصویر آینده ما ، نقش مراد ماست
نیروی پاینده ما، ایمان و افتخار ماست

یاریگر ما دست خداست
ما را در این نبرد او رهنماست
در سایه قرآن جاودان
پاینده بادآ ایران

شام سیاه سختی گذشت
خورشید بخت ما تابنده گشت
از انقلاب ایران دگر
کاخ ستم گشته زیر و زبر
تصویر آینده ما ، نقش مراد ماست
شور سلحشوری ما ، ایمان و اتحاد ماست