آخه ما ماتحت مان فراخ است باید همین جوری بخوریم تا اسلام بخطر نیافتد !